Ya nda Yaln zl k l e i T rk e formunun ge erlilik ve

Ya Nda Yaln Zl K L E I T Rk E Formunun Ge Erlilik Ve-Free PDF

  • Date:21 Nov 2020
  • Views:4
  • Downloads:0
  • Pages:7
  • Size:303.52 KB

Share Pdf : Ya Nda Yaln Zl K L E I T Rk E Formunun Ge Erlilik Ve

Download and Preview : Ya Nda Yaln Zl K L E I T Rk E Formunun Ge Erlilik Ve


Report CopyRight/DMCA Form For : Ya Nda Yaln Zl K L E I T Rk E Formunun Ge Erlilik Ve


Transcription:

272 Ya am nda Yaln zl k l e i T rk e formunun ge erlilik ve g venilirlik al mas. companionship As a concurrent validity the correlation between LAWS and job satisfaction was 0 34 between. LAWS and organizational commitment was 0 29 Conclusion The psychometric properties of the Turkish ver. sion of LAWS showed that a satisfactory level of reliability and validity in Turkish employee Anatolian Journal. of Psychiatry 2009 10 271 277, Key words Loneliness at Work Scale LAWS reliability validity. G R kurmakta ve sosyal destek almada s k nt lar,ya ayabilmektedir Bu durum da bireyin i ya a. Sosyal bir varl k olan insan di er insanlarla,m nda yaln zl k ve d lanm l k duygular ya a. doyurucu anlaml ve sa l kl ili kiler kurma,mas na neden olabilmektedir. gereksinmesi i indedir nsan n ileti im gereksin, mesi o denli g l d r ki e er birey s z edilen ya am nda yaln zl l meye y nelik baz.
sa l kl ve doyurucu ili kileri kuramazsa duygu ara t rmalarda UCLA Yaln zl k l e i l ek. sal stres ve sorunlar n yan s ra fiziksel sorunlar maddeleri i ya am na uygun hale getirilerek. da ya ayabilir Duck 1 sosyal ili kiler konusunda kullan lmaya al lm t r Ancak l e in yap s. yetersiz ve yaln zl k i inde olan bireylerin koro gere i baz maddeler i ya am na uygun d. ner kalp hastal klar na yakalanma riskinin sigara memektedir rne in Bu derece i ime kapan. i enler obez olanlar ve fiziksel aktivitesi yetersiz m olmaktan dolay mutsuzum gibi 11 End stri. olanlar kadar oldu unu belirtmi tir Ayr ca sosyal psikolojisi kapsam nda ger ekle tirilen ara t r. deste i olmayan yaln z bireylerin ya tlar na malar i yerinde ya anan yaln zl g nl k. g re daha erken ld klerini ve t m kanser t rle ya amdaki yaln zl ktan ay rt edici bir ekilde. rinde be kat daha riskli olduklar n ortaya l ebilecek ge erli ve g venilir bir l me arac na. koymu tur Yaln zl k evrensel g l ve olduk a gereksinimi art rm t r Bu d nceyle geli tirilen. yayg n bir duygusal ya ant d r Yaln zl kla ilgili ve al anlar n yaln zl k d zeyini de erlendirme. bir ok ara t rma yap lm t r Peplau ve Perman2 yi ama layan Loneliness at Work Scale LAWS. yaln zl kla ilgili ara t rmalar n bu kadar ok Ya am nda Yaln zl k l e i Wright Burt ve. olmas n konunun ilgin olmas na ok yayg n Strongman11 taraf ndan geli tirilmi ve i yerinde. olmas na ya am olumsuz etkilemesine arka ya anan yaln zl znel olarak de erlendiren. da l k ve ili kilerle ilgili yeni bak a lar ortaya kullan m kolay ve k sa bir z bildirim tarz l ek. koymas na ve sosyal bilimlerle ilgili yeni a l m tir LAWS 16 maddeden olu an yedi basamakl. lar sa lamas na ba lamaktad r Likert tipi bir l ektir Buna g re bir u ta yer alan. Hi kat lm yorum ifadesine bir puan di er u ta,zerinde bu denli ok al ma yap lan yaln zl kla. yer alan Tamamen kat l yorum ifadesine yedi,ilgili bir ok farkl tan m yap lm t r Bu tan mlar. puan verilmektedir zg n form duygusal yok,daki ortak noktalardan birincisi yaln zl n nice. sunluk ve sosyal arkada l k olmak zere iki alt,liksel de il daha ok niteliksel bir sorun oldu u. boyuttan olu maktad r l ekten farkl puan,dur kincisi tan mlarda yaln zl k znel bir ya an.
al nmaktad r l e in t m i in al nabilecek,t olarak belirtilmi tir nc olarak ise yaln zl k. puan 16 107 aras nda de i mekte ve y ksek,istenmeyen ka n lmaya al lan kayg fke. puanlar i ya am nda artan yaln zl g ster,z nt stres gibi olumsuz duygularla ili kili bir. mektedir zg n formun ge erlilik ve g venilirlik,ya ant olarak tan mlanm ve ilgili al malarda. al mas iki a amal bir al mayla ger ekle ti,depresyon anksiyete bozukluklar gibi ruhsal.
rilmi tir Buna g re ilk a amaya e itli i ve mes,belirtilerle pozitif ili kisi vurgulanm t r 2 9. lek alanlar ndan y netici akademisyen memur, Yaln zl kla ilgili al malar n yayg nl na kar 514 ikinci a amaya ise 363 al an kat lm t r. l k i ya am nda yaln zl k konusunda yap lan Ba lang ta 90 maddelik bir madde havuzu. ara t rmalar n say s olduk a s n rl d r 10 Litera olu turulmu ve uzman kan s na ba vurularak. t r incelendi inde yaln zl de erlendirmeye madde say s 60 a indirilmi tir l e in fakt r. y nelik tek boyutlu ya da ok boyutlu bir ok yap s n ortaya koymak zere a mlay c fakt r. l me arac bulunmas na kar l k do rudan i analizi AFA ve do rulay c confirmatory fakt r. ya am nda yaln zl l meye y nelik bir l me analizi DFA yap lm t r AFA sonucu iki fakt rl. arac na rastlanmam t r ya am nda ya anan bir yap ortaya km t r duygusal yoksunluk. yaln zl k genel yaln zl ktan farkl olarak yaln z i 1 9 maddeler ve sosyal arkada l k 10 16. ortam nda etkin olabilmektedir Bir ba ka ifadey maddeler Birinci fakt r toplam varyans n. le g nl k ya am nda olduk a doyurucu ve 53 44 n ikinci fakt r 8 37 sini a klamak. sa l kl ili kileri olan ve yaln zl k duygular ya a tad r Duygusal yoksunluk alt boyutu al an n i. mayan bir birey i ortam nda sosyal ili kiler yerindeki arkada lar yla olan ili kilerinin niteli ini. Anatolian Journal of Psychiatry 2009 10 271 277,Do an ve ark 273. l mektedir hissetmek d lanmak ve kopuk lem,luk hissetmek gibi maddeleri i ermektedir Bu. YY n n T rk e uyarlamas i in SL Wright tan,alt boyut i yerindeki ili kilerin duygusal niteli.
izin al nm t r l e in ngilizce formunun T rk,inin alg lanmas olarak tan mlanabilir Sosyal. eye eviri i lemi e itli a amalarda ger ekle,Arkada l k alt boyutu ise i yerindeki ili kilerin. tirilmi tir Birinci a amada l ek ara t rmac lar, niceli i ile ilgilidir Bu alt boyut da i yerindeki. ve ngilizce okutman retim eleman tara,ili kilerin niceli inin alg lanmas olarak tan mla. f ndan T rk eye evrilmi tir Bu eviriler kar,nabilir ki alt boyut aras ndaki korelasyon 0 63.
la t r lm ve her madde i in o maddeyi en iyi,bulunmu tur Ara t rmaya ili kin ikinci a amada. temsil etti i d n len ifadeler benimsenmi tir,yap lan do rulay c fakt r analizi 363 al andan. kinci a amada elde edilen T rk e eviri 12,olu an yeni bir rneklemde ger ekle tirilmi tir. akademisyene uygulanm ve dilin anla l rl,DFA da l e in iki boyutlu yap s n n uyum. test edilmi tir Al nan geribildirimlerle l e in,indeksleri incelenmi ve ki kare de erinin 2.
T rk e evirisinin orijinal forma e de erli i,300 4 p 0 001 anlaml oldu u g r lm t r. kabul edilmi ve son hali verilmi tir,Uyum indeks de erleri ise RMSEA 0 09 GFI. 0 87 AGFI 0 83 CFI 0 93 CI 0 08 0 10 BIC l e in zg n formu yedi basamakl Likert tipi. 582 99 olarak bulunmu tur bir l ektir eker ve Gen do an a12 g re. T rk e anlam a s ndan en fazla be se ene e, Literat r incelendi inde i yerinde yaln zl n i kadar anla l r se enekler yaz labilir Daha ok. ya am ile ilgili baz yap larla ili kili oldu u g r l say da se enek yaz ld nda T rk e anlamlar. mektedir yerinde yaln zl k i y k 0 18 ve a s ndan pek farkl olmayan se enekler ortaya. alg lanan i stresi 0 51 ile pozitif ili kili iken i kmaktad r rne in bazen ara s ra sey. doyumu 0 53 ve rg tsel ba l l k 0 52 ile rek nadiren ok az gibi se enekleri birbirin. negatif ili kili bulunmu tur 10 Erkeklerle kad nla den ay rt etmek olduk a g t r Bundan dolay. r n i yerinde yaln zl k l e i puanlar aras nda l e in T rk e formu be li Likert tipine g re. anlaml bir farkl l k bulunamam t r 11 haz rlanm t r l e in kat l mc lara uygulanma. zg n l e in g venilirli ini ortaya koymak s hem y z y ze g r me hem de kat l mc lar n. amac yla i tutarl l k Cronbach alfa katsay s ve e posta adreslerine g nderilmesi suretiyle inter. test tekrar test g venilirlik katsay s incelenmi net arac l ile yap lm t r Kat l mc lara ara t r. tir l e in i tutarl l k katsay s iki alt boyut i in mayla ilgili gerekli a klamalar yap lm g n ll. ayr ayr hesaplanm ve duygusal yoksunluk alt olarak l e i uygulamalar istenmi tir Uygula. boyutu i in 0 93 sosyal arkada l k i in 0 87 may tamamlama s resi 6 10 dakika s rm t r. olarak bulunmu tur ki y z yirmi al a na d rt Bu ara t rmada l e in yap ge erlili i madde. yedi hafta aral kla uygulama sonucu elde edilen analizi ve g venilirlik al malar olarak i tutar. test tekrar test g venilirlik katsay s iki fakt r i in l l k ve test tekrar test g venilirlikleri incelen. de 0 80 olarak bulunmu tur mi tir l e in ge erlilik ve g venilirlik analizleri. SPSS 11 5 ve LISREL 8 54 programlar ile,Bu al mada i ya am nda yaln zl l meye yap lm t r. y nelik olarak Wright Burt ve Strongman11 tara, f ndan geli tirilen Ya am nda Yaln zl k l e i Veri toplama ara lar.
nin YY T rk eye uyarlanarak psikometrik, zelliklerinin incelenmesi ama lanm t r l e in Ara t rmada veri toplamak amac yla YY ile. T rk e formunun ngilizce zg n l ek ile ben birlikte l t ge erlili ini s namak amac yla. zer bir ge erlilik g venilirlik ve fakt r yap s na Doyumu l e i D ve rg tsel Ba l l k l e. sahip oldu u varsay m s nanm t r i B de kullan lm t r. Doyumu l e i D D i ya am nda,doyumu l mek amac yla Hackman ve Old. Y NTEM VE GERE ham13 taraf ndan geli tirilmi 14 maddelik Likert. tipi bir l ektir l e i olu turan t m maddeler, rneklem olumlu oldu u i in 1 den 5 e do ru puanlan. Bu al man n rneklemi e itli i ve meslek maktad r En y ksek puan 70 en d k puan. alanlar nda g rev yapan kamu ve zel sekt r 14 t r l e in T rkiye deki ge erlilik ve g veni. den 436 al andan olu mu tur Kat l mc lar n lirli i G ler14 taraf ndan yap lm t r G ler test. 182 si erkek 254 kad nd r Kad nlar n ya tekrar test al mas nda g venilirlik katsay s n. ortalamas 29 6 30 erkeklerin 33 7 32 y ld r 0 34 olarak bulmu tur 14 Erge 15 zmir de zel. rneklemin ya aral 18 52 dir Kat l mc lar sekt r i yerlerinde al an orta ve st d zey. g n ll olarak al maya kat lm t r y neticiler zerinde testin tekrar y ntemiyle. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2009 10 271 277, 274 Ya am nda Yaln zl k l e i T rk e formunun ge erlilik ve g venilirlik al mas. Tablo 1 ya am nda yaln zl k l e inin test tekrar test g venirlik katsay lar. Fakt r Uygulama s 54 Ort SS Test tekrar test, Duygusal yoksunluk Birinci uygulama 21 07 7 00 0 78.
kinci uygulama 20 16 6 86, Sosyal arkada l k Birinci uygulama 13 75 5 33 0 80. kinci uygulama 13 11 4 83,l e in t m in Birinci uygulama 34 92 10 65 0 82. kinci uygulama 33 27 10 09, Tablo 2 Duygusal yoksunluk alt l e i i in madde analizi sonu lar. Madde kar ld nda,Duygusal l ek l ek l ek Madde toplam. yoksunluk ortalamas varyans alfas korelasyonu,YY 1 18 23 38 81 0 55 0 86.
YY 2 18 61 37 47 0 72 0 85,YY 3 18 01 39 78 0 47 0 87. YY 4 18 10 36 41 0 67 0 85,YY 5 18 39 39 51 0 52 0 86. YY 6 17 71 39 80 0 52 0 86,YY 7 18 89 38 71 0 69 0 85. YY 8 18 52 36 73 0 76 0 84,YY 9 18 62 38 67 0 60 0 86. S 436 Cronbach 0 87, yapt al mada l e in g venilirlik katsay s n uygulanm t r Uygulama sonucunda test tekrar.
0 76 olarak bulmu tur test g venirlik katsay s incelendi inde l e in. t m i in 0 82 duygusal yoksunluk alt l e i i in,rg tsel Ba l l k l e i B Organizational. 0 78 ve sosyal arkada l k alt l e i i in 0 80,Commitment Scale B Meyer ve Allen16. olarak bulunmu tur Tablo 1,taraf ndan geli tirilen rg tsel ba l l duygusal. ba l l k devam ba l l normatif ba l l k olmak YY n n maddelerinin toplam puan yordama. zere boyutta l en 18 maddeli Likert tipi bir ve ay rt edicili ini belirlemek amac yla madde. l ektir l e in T rk e uyarlamas Yal n ve analizi yap lm t r Madde toplam korelasyonuna. plik17 taraf ndan yap lm t r l e in alt boyutla ili kin sonu lar duygusal yoksunluk fakt r i in. r na ili kin g venilirlik katsay lar duygusal ba l 0 47 0 76 sosyal arkada l k i in 0 49 0 67 ara. l k alt l e inde 0 75 devam ba l l alt l e s nda de i mektedir Tablo 2 ve 3 Madde. inde 0 72 normatif ba l l k alt l e inde 0 77 toplam korelasyonunun yorumlanmas nda de e. ve t m l ek i in 0 87 olarak bulunmu tur ri 0 30 ve zerinde olan maddelerin l lecek. zelli i ay rt etme a s ndan yeterli kabul edildi,i18 g z n ne al n rsa l e in alt boyutlar na. SONU LAR ili kin madde toplam korelasyonlar n n tutarl l. n n yeterli oldu u g r lmektedir,G venilirlik, Bu ara t rmada l e in g venilirli i i tutarl k ve Ge erlilik.
test tekrar test y ntemleriyle incelenmi tir,Yap ge erli i. rneklemden elde edilen Cronbach katsay s, l e in t m i in 0 91 duygusal yoksunluk alt A mlay c fakt r analizi AFA YY n n fak. boyutu i in 0 87 sosyal arkada l k alt boyutu t r yap s n belirlemek i in AFA yap lm t r Fak. i in 0 83 t r Test tekrar test g venirli i i in t r y klerinin 0 30 ve zerinde olmas yeterli. l ek 54 kat l mc ya haftal k arayla iki kez g r lm t r rneklemin fakt r analizine uygun. Anatolian Journal of Psychiatry 2009 10 271 277,Do an ve ark 275. Tablo 3 Sosyal arkada l k alt l e i i in madde analizi sonu lar. Madde kar ld nda,Duygusal l ek l ek l ek Madde toplam. yoksunluk ortalamas varyans alfas korelasyonu,YY 10 11 66 20 80 0 57 0 81.
YY 11 11 46 19 77 0 51 0 82,YY 12 11 66 19 74 0 60 0 81. YY 13 11 72 19 63 0 57 0 81,YY 14 11 78 19 41 0 68 0 79. YY 15 11 58 18 97 0 68 0 79,YY 16 11 80 21 48 0 49 0 82. S 436 Cronbach 0 83, Tablo 4 YY n n fakt r yap s fakt r y kleri ve l e in t m i in madde toplam korelasyonlar. Maddeler Madde toplam,korelasyonu F1 F2,Duygusal yoksunluk.
1 ortam nda bask alt ndayken i arkada lar m taraf ndan yaln z b rak ld m hissederim. 0 50 0 78 0 18, 2 o unlukla i arkada lar m n bana mesafeli durduklar n hissediyorum 0 68 0 83 0 03. 3 Birlikte al t m insanlarla arama mesafe koydu umu hissediyorum 0 46 0 55 0 02. 4 Kendimi i arkada lar mdan duygusal olarak uzak hissediyorum 0 67 0 69 0 11. 5 yerimdeki ili kilerimden memnunum 0 55 0 40 0 29. 6 al t m i yerinde dostluk anlay hakimdir 0 54 0 39 0 29. 7 arkada lar mla birlikteyken o u zaman kendimi d lanm hissediyorum 0 67 0 81 0 00. 272 Ya am nda Yaln zl k l e i T rk e formunun ge erlilik ve g venilirlik al mas companionship As a concurrent validity the correlation between LAWS and job satisfaction was 0 34 between LAWS and organizational commitment was 0 29

Related Books